Kallelse till ordinarie årsmöte

 Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Staffanstorps Hundklubb till ordinarie årsmöte.

Datum: 27 februari 2019 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge

Dagordning.

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av mötets funktionärer
 6. a) Ordförande
 7. b) Sekreterare
 8. c) 2 st. justeringspersoner
 9. Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2019
 10. Ekonomisk redogörelse
 11. Revisionsberättelse
 12. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
 13. Budget för 2019
 14. Medlemsavgift för 2019
 15. Ersättningar för 2019 (Gäller styrelse & webbmaster)
 16. Motioner (Ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)
 17. Val av ordförande och funktionärer till styrelsen
 18. a) Ordförande för 1 år
 19. b) Styrelseledamot för 2 år
 20. c) 2 st. Suppleanter för 1 år
 21. d) 2 st. ledamöter till Valberedning för 1 år
 22. e) 1 st. Webbmaster för 1 år
 23. Övriga frågor
 24. Årsmötet avslutas

 Vi kommer att bjuda på lite mat under mötet så vi vill att ni meddelar om ni har någon form för allergi

eller om ni är vegetarian

Vi vill att ni meddelar senast 10 dagar innan om ni kommer på mail: styrelsen@staffanstorpshundklubb.se

samt att förslag som önskas behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Jens/styrelsen